บทความ

 ( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน พฤศจิกายน)

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวรัชนีกร รัตตาชู ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

         โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นที่รู้จักของคนในตำบลให้เป็นที่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดลวดลายใหม่และน่าสนใจมากขึ้นสามรถออกสู่ท้องเป็นที่รู้จักมากขึ้น

 

 

 

 

 

และยังมีอีกหนึ่งสถานที่คือแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจเป็นอย่างมากของตำบลพรสำราญและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านตำบลพรสำราญสามารถแวะชมได้สถานโบราณแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่วัดบ้านโนนเมือง หรือ วัดบ้านโนนขมิ้น มีหลักฐานหลักที่ถูกค้นพบทางประวัติศาสตร์และชาวบ้านตำบลพรสำราญเล่าขานของคนในอดีตกันมารุ่นสู่รุ่น

อื่นๆ

เมนู