บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจำเดือน กันยายน  2564)

นางสาวสุภาวดี พันหล่อมโส  ประเภท นักศึกษา(รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลพรสำราญ)

          โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานของเดือนตุลาคม

ตามที่โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า Otop ของตำบลพรสำราญ จากการจัดอบรมโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่” เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Otop และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และทางทีมงานพรสำราญ  ก็ได้จัดระเบียบงาน หรือ แบ่งงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบเป็นอย่างดี และ ดิฉันก็ได้รับผิดชอบในส่วนของการออกแบบรูปเล่มรายงานของตำบลพรสำราญ ที่ชื่อว่า “สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลพรสำราญ” และได้จัดทำเป็นที่เรียบร้อยอย่างสวยงาม ในส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้า Otop นั้นก็จะเป็น กระติบข้าว, เสื้อ, พวงหรีดและดอกไม้จันทน์ และสินค้า Otop นั้นเชื่อว่าเป็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และดีมีคุณภาพและสวยงาม ตามที่ผู้ผลิตได้คาดหวังไว้ ส่วนในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็จะเป็น ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งกักเก็บน้ำบ้านหนองขวาง  และป่าไม้ในเขตพื้นที่ตำบลพรสำราญส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้อยู่ในพื้นที่สาธารณะและป่าชุมชน เช่น ป่าไม้ชุมชนบ้านเสม็ด และ โบราณสถานโนนเมือง เป็นต้น ในปัจจุบันมีรูปแบบการท่องเที่ยวหลายแบบที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวเชิงชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หรือแม้แต่นโยบายรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวและ พวกเราชาว U2T ร่วมใจนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งโบราณสถานต่างๆ สืบต่อไป

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลพรสำราญต่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตำบลเพื่อทำการวิเคราะห์สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

รูปเล่มหน้าปกรายงาน ‘สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระติบข้าว

โบราณสถานโนนเมืองแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

อื่นๆ

เมนู