การน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

     เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ในการเพาะปลูกเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักที่มีเหลือจึงขาย มีการสร้างผลผลิตอาหารที่เพียงพอและสร้างการผลิตที่หลากหลายสำหรับเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือน และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เกิดการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาจากภายนอก

จากการศึกษาเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้แม่นวลจันทร์ จงเจริญ นำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิต จัดสรรพื้นที่ ๖๐ ตารางวา ปลูกพืชผักจำนวนกว่า ๗๕ ชนิด ได้แก่ มะละกอ ข่า ตะไคร้ กะเพรา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลานิลและปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย รวมทั้งแบ่งปันผลผลิตและเมล็ดพันธุ์ให้กับคนในชุมชน และยังทำเป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ

ทั้งนี้แม่นวลจันทร์ จงเจริญ ยังมีการทอเสื่อกก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น  ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน  หรือนำมาแปรรูป ซึ่งทางแม่นวลจันทร์ได้มีการแปรรูปเสื่อกกมาเป็นกระติบข้าวจำหน่ายเป็นสินค้าโอทอป มีหลากหลายขนาดและราคา

การนำเสื่อกกมาแปรรูปเป็นกระติบข้าว

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู