นายวิทยา  รักษ์ศรี  ประชาชนทั่วไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)

ลงปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2564

 

ตามที่ได้ลงปฏิบัติงานในชุมชนตำบลพรสำราญ บ้านผักกาดหญ้าและหมู่บ้านอื่น ๆ ใกล้เคียงมีการทอเสื่อจากต้นกกเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นการทอเสื่อไว้ใช้ในครัวเรือนแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องเพื่อนำไปใช้สอย  มีการนำไปขายได้เป็นส่วนน้อยเนื่องจากไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปสู่ตลาดใหญ่ ในส่วนนี้ทางทีมงานจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาลวดลายเสื่อให้มีความสวยงามน่าสนใจ การนำเสื่อไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นเช่น กระติบข้าว กระเป๋า เสื่อพับ เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และการอบรมพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเพื่อนำไปสู่การรับรองสินค้า ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

 

จากการที่ช้าพเจ้าได้เข้าไปพูดคุยกับคนในชุมชน พบว่าชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาที่ว่างจากการทำไร่ ทำนา และใช้พืชที่มีอยู่ในชุมนให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน บ้านผักกาดหญ้า

 

 

อื่นๆ

เมนู