เดินตามรอยพ่อหลวง

     เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
จากการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้แม่คำปุน สำคัญยิ่ง ซึ่งประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าขายข้าวราดแกงหน้าโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ได้นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันโดยการปลูกผัก เลี้ยงปลา เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนและนำไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารจำหน่ายเพื่อลดรายจ่ายโดยซื้อแค่ของที่เราไม่สามารถผลิตเองได้
ทั้งนี้แม่คำปุนได้มีการขุดเจาะบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตรและมีการติดตั้งโซล่าเซลล์ในการปั่นไฟสำหรับปั๊มน้ำอีกด้วย ซึ่งนวัตกรรมปั้มน้ำโซล่าเซลล์ สามารถผันน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องลากสายไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ดีโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ขาดแคลนแหล่งพลังงาน ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือไฟฟ้าขาดความเสถียร

รูปสวนผักและแผงโซล่าเซลล์

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู