บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน กุมภาพันธ์)

นางสาววราภรณ์ อรรถมนัดถุ์ ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างงานประชาชน นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกัน ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

ช่วงแรก อาจารย์มีการนัดประชุมกันกับทีมงานทาง Google Meet ในเวลา 13.30 น. – 15.00 น. เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงาน จุดประสงค์ของการปฏิบัติงาน และวางแผนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ช่วงที่สอง ได้นัดวันเพื่อลงพื้นที่คือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เพื่อไปขออนุญาตลงพื้นที่ที่ อบต.พรสําราญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนย่านาง เพื่อไปขอข้อมูลเบื้องต้น

ช่วงที่สาม ได้ลงพื้นที่ ทั้ง 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพรสำราญ บ้านผักกาดหญ้า บ้านโนนย่านาง บ้านโนนเมือง บ้านสระปะคำ บ้านสระบัว บ้านหนองขวาง ใหญ่ บ้านหนองขวางน้อย บ้านจังหัน บ้านหนองดุมน้อย บ้านสำโรง บ้านตะคร้อ บ้านน้อยสุขสันต์ บ้านหนองกุง บ้านหัวถนน บ้านโคกเพชร บ้านเพชรบูรพา บ้านบัวทอง บ้านเสม็ด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีในส่วนแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือน บุคคล (01) และในส่วนของผลกระทบโรคระบาด โควิด-19 (02) และกิจกรรมที่น่าสนใจในแต่ละหมู่บ้านที่พบมากมาย

ในสัปดาห์ถัดไปข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม จากกลุ่มประชาชน และบัณฑิตจบใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เรียบร้อย และทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานจะดําเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตําบล เพื่อทําการวิเคราะห์ สรุปปัญหาต่างๆ และส่งเสริมพัฒนาชุมชมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพถ่ายตอนไปสอบถามข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนย่านาง

อื่นๆ

เมนู