บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน พฤษภาคม)

นางสาววราภรณ์ อรรถมนัดถุ์ ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

 

จากที่ข้าพเจ้า และทีมงานปฏิบัติงานตำบลพรสำราญ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพของแต่ละชุมชน ซึ่งได้เข้าไปศึกษาเก็บข้อมูลที่หมู่บ้านผักกาดหญ้า พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ได้มีอาชีพทอเสื่อ โดยใช้ต้นกกในการทอ เพื่อนำมาแจกจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน และนำไปแจกจ่ายให้ญาติมิตรในการเป็นของฝากจากหมู่บ้านผักกาดหญ้า

ทีมงานปฏิบัติงานเห็นตรงกันว่า นำเสื่อกกจากบ้านผักกาดหญ้ามาเป็นสินค้า OTOP ซึ่งเบื้องต้นได้หารือกันว่า จะเข้าไปช่วยส่งเสริมพัฒนาการทอเสื่อกก โดยเริ่มจากการแนะนำการเพิ่มลวดลายของเสื่อกก แนะนำการทำผลิตส่งออกขายตามหมู่บ้านต่างๆ และแนะนำการเพิ่มมูลค่าให้แก่เสื่อกกของชาวบ้าน

ภาพเสื่อกก

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากตำบลพรสำราญ

      ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานจะดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาของผลิตภัณฑ์ OTOP ของชาวบ้านในตำบลพรสำราญ

อื่นๆ

เมนู