บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน มิถุนายน)

นางสาววราภรณ์ อรรถมนัดถุ์ ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

        จากที่ข้าพเจ้า และทีมงานปฏิบัติงานตำบลพรสำราญ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 ได้ทราบถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 ของชาวบ้านตำบลพรสำราญ และจากโครงการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้จดโครงการ “รุกคลีนพื้นที่เครียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ได้ไปเข้าความรู้เกี่ยวับไวรัสโควิด 19 เพิ่มเติมที่บ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


ภาพรับอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์

        จากที่ได้ปฏิบัติงาน ได้เชิญชาวบ้านบ้านพรสำราญ อสม.ของหมู่บ้าน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสำราญ และนักเรียนในโรงเรียนบ้านพรสำราญ ซึ่งสถานที่ปฏิบัติงานคือ โรงเรียนบ้านพรสำราญ

ก่อนเข้าร่วมงานได้มีการวัดอุณหภูมิ และวัดไข้ทุกคนที่เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลสาธารณะสุขได้บรรยายหัวข้อเกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 วิธีการป้องกันเชื้อไวรัส และการฉีดวัคซีน ได้มีการเชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพร้อมในการรับความรู้จากกิจกรรม ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคน


ภาพกิจกกรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 และวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส 19

          ต่อมาได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ และปลูกป่า ซึ่งได้พาเด็กนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนให้สะอาด และมีการนำต้นไม้ไปปลูกบริเวณโรงเรียน


ภาพกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน


ภาพกิจกรรมปลูกป่า

          ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ อย่างทั่วถึง และกิจกรรมนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าและทีมงาน จะตั้งใจปฏิบัติงานต่อไป


ภาพถ่ายหมู่ของผู้ปฏิบัติงาน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู