บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน กรกฎาคม)

นางสาววราภรณ์ อรรถมนัดถุ์ ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

 

จากที่ข้าพเจ้า และทีมงานปฏิบัติงานตำบลพรสำราญ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ของแต่ละหมู่บ้าน จึงได้มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน ได้แก่ การทอเสื่อ ของหมู่บ้านพรสำราญ และหมู่บ้านดอนกอก ซึ่งทางทีมงาน และทางคอาจารย์ผู้ดูแล ได้มีการจัดอบรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพรสำราญ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาวัดบ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในชื่อโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่”

ผู้ปฏิบัติงานได้มีการทำตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด  โดยให้ผู้ปฏิบัติ และผู้ร่วมอบรม สวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน มีการวัดอุณหภูมิ และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าอบรม


ภาพการวัดอุณหภูมิ และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าอบรม

        ขอขอบคุณวิทยากร ท่าน ดร.จารุณี ชัยโชคอนันต์ ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชาวบ้านเพื่อพัฒนาการสร้างสินค้า OTOP ให้ความน่าสนใจ และมีรายได้เพิ่มขึ้น


ภาพการอบรม


ภาพผลิตภัณฑ์


ภาพผลิตภัณฑ์เสื่อปูของชาวบ้าน

 

อื่นๆ

เมนู