โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

กิจกรรม มท.สร้างสุข

?? โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรม มท.สร้างสุข โดยเป็นแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึง นางบัวภา ประภาเวสัง ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านสามศิลา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

??จากการลงพื้นที่บ้านนางบัวภา พบว่า มีอาชีพแม่บ้านซึ่งใช้เวลาว่างในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายให้กับร้านค้าชุมชน ซึ่งมีการปลูกผักที่หลากหลายชนิดด้วยกัน เช่น พริก กะเพรา โหระพา เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป 

 

 

อื่นๆ

เมนู