บทความ

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอังคณา ตระกุลรัมย์

ประเภท  บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1) การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั่วโลกทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ในไทยระลอก 3 แล้ว ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา ปัญหาในการดำเนินชีวิตของประชาชนลำบากมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานได้มีการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์โควิดอย่างใกล้ชิด ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานระหว่างช่วงโควิดนี้ ในการลงพื้นที่ก็ลำบากขึ้นเช่นกัน ผู้ปฏิบัติงานได้ Save yourself เป็นอย่างดี และในการลงพื้นที่ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP บ้านพรสำราญ บ้านผักกาดหญ้า และอีกหลายบ้าน ส่วนใหญ่ในชุมชน มีการทอเสื่อจากกกไว้ปูนั่ง มีการแปรรูปเสื่อที่ทอจากกกไปเป็นกระติบข้าว หรือมีการเย็บกระติบข้าวเหนียวด้วยมือ มีการทอผ้าฝ้าย ทอผ้าด้าย ทอผ้าคลุมไหล่ เพื่อขายในบางส่วนและเก็บไว้ใช้สอยเอง มีการแจกจ่ายให้ญาติพี่น้อง ที่อยู่ในชุมชนบ้าง และญาติที่อยู่ต่างจังหวัด จึงมีรายได้เล็กน้อย ไม่มากพอที่จะจุนเจือครอบครัวได้ ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการวางแผนในการพัฒนาสัมมาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP และอาชีพอื่นๆ ให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแค่ทำเพื่อใช้สอยในชุมชน แต่ยังสามารถส่งออกนอกชุมชน หรือต่างประเทศได้ โดยทางมหาวิยาลัยและทีมผู้ปฏิบัติงานจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน ด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ให้คนในชุมชนมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถต่อยอดได้ถึงอนาคต

ภาพผลิตภัณฑ์บ้านพรสำราญ บ้านของ  นางบุญเรือง หาญชนะ

รวมถึงการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งโบราณสถานในตำบลพรสำราญที่ขึ้นชื่อ มีแหล่งท่องเที่ยว ไร่ดินชุ่มฟ้า (บ้านสำโรง) แหล่งโบราณสถาน วัดโนนเมือง (วัดโนนขมิ้น) วัดบ้านโคกเพชร

                                                    ภาพแหล่งโบราณสถานวัดโนนเมือง (วัดโนนขมิ้น)                           ภาพวัดบ้านโคกเพชร

                                                                                                                            ภาพแหล่งท่องเที่ยว ไร่ดินชุ่มฟ้า

ส่วนอาชีพที่ชาวบ้านทำเป็นหลักคือ ปลูกข้าวนาปี ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกยางพารา เป็นต้น และอาชีพเสริมคือ การเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น จิ้งหรีด หมู หนู ปลา กบ เป็ด ไก่ วัว ควาย

ในการปฏิบัติงานในช่วงโควิดนี้ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องวางแผนปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะกับสถานการณ์โควิด และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ในชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู