บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

(ประจำเดือน พฤษภาคม 2564)

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวปริฉัตร ตอรบรัมย์ ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม

ทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ของตำบลพรสำราญ ได้พบว่าคนในชุมชนบ้านผักกาดหญ้าท่อเสื่อจากต้นกกและต้นไหล ที่หาได้จากธรรมชาตินำมาทอเสื่อ จากนั้นสามารถนำมาแปรรูปได้อีกหลายอย่าง มีการแปรรูปเสื่อที่ทอจากต้นกกหรือต้นไหลไปเป็นกระติบข้าว และมีการเย็บกระติบข้าวเหนียวด้วยมือ เพื่อขายในบางส่วนและเก็บไว้ใช้สอยเอง มีการแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดและญาติพี่น้องต่างหมู่บ้าน ดังนั้น จึงมีการจัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ เพื่อให้ชาวตำบลพรสำราญได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน

 

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู