การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึงผลิตภัณฑ์ ที่ใช้สำหรับกิจการ อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีแนวคิดใหม่ๆหรือมีการ เปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลิตภัณฑ์สินค้าหรือที่มีอยู่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์สินค้า จะต้องมีผลให้ ผู้บริโภคหรือลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าให้มากที่สุดกล่าวคือควรมีความพึงพอใจมากกว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์สินค้า ชนิดเดิม หรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่นำเสนอในตลาดใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันสภาพทาง การตลาดมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นตลอดจนมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้มี ผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆในตลาดจำนวนมากที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไปเร็ว ดังนั้นจึงส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ สินค้าสั้นลง ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ออกสู่ตลาดใหม่ จะอยู่รอดได้ในตลาด จึงต้องเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่มี“ความใหม่” ที่ แตกต่างและเป็นสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค หรือลูกค้าเท่านั้น

จึงเกิดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลพรสำราญ คือการพัฒนาการทอเสื่อของชาวบ้านในชุมชนแต่ล่ะหมู่บ้านในตำบลพรสำราญขึ้นมาโดยมีชาวคณะปฏิบัติงานU2Tตำบลพรสำราญจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ของสินค้าและเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มชาวบ้านที่ทอเสื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและช่องทางการตลาดมากขึ้นด้วยจึงได้มีกิจกรรมนี้ขึ้นดดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์มาเป็นวิทยากรในการอบรบครั้งนี้ ที่วัดบ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู