บทความ

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอังคณา ตระกุลรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1)

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้รายได้จากการท่องเที่ยวและ การส่งออก ซึ่งเป็นรายได้สำคัญของประเทศหายไปอย่างฉับพลัน ผู้ประกอบการรายย่อยขาดกำลัง ทุน และประชาชนขาดกำลังซื้อ ซึ่งเมื่อปัจจัยภายนอกเหล่านี้ไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ดังที่เคยเป็นมา การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงต้องหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศอันเป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ชาติ หรือก็คือ การสร้างฐานรากให้มั่นคง ด้วยการเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้เป็น โอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ในระดับท้องถิ่นและชุมชน จึงได้มีการเสริมสร้างอาชีพที่เกิดรายได้ให้แก่ชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP เพื่อผลักดันให้คนในชุมชนมีศักยภาพมากขึ้น ในด้านต่างๆเช่นการผลิตสินค้า แปรรูปสินค้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น สู่ความต้องการของตลาด ในตำบลพรสำราญ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก กก หรือ ไหล มาเป็น เสื่อปูนอน/นั่ง อาสนะพระสงฆ์ กระเป๋า ตลอดจนนำมาแปรรูปเป็นรองเท้า หรือของใช้ต่างๆได้มากมาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดารุณี ชัยโชคอนันต์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ชี้แนะ และให้รายละเอียดในการแปรรูปจาก กก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ชาวบ้านมีการเริ่มหาอุปกรณ์ในการทอเสื่อ เพื่อนำมาแปรรูปแล้ว เช่น การตัดไหลนำมากรีดให้เป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการใช้ และนำไปตากแดดให้แห้งพอประมาณที่ต้องการ ตั้งโฮงทอเสื่อ เพื่อนำมาทอให้เป็นผืนก่อนนำไปแปรรูป ในการปฏิบัติที่ลงมือทำพร้อมกับทางอาจารย์ จะเป็นการปฏิบัติในเดือนถัดไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักในรอบล่าสุด ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดคัดกรองคนก่อนเข้าอบรม และรักษาระยะห่างตามมาตรการของกรมกระทรวงสาธารณะสุขเป็นอย่างดีค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู