ได้ทำการรวบรวมกลุ่มผู้ทอเสื่อต้นกกตำบลพรสำราญและได้ตั้งประธานกลุ่มขึ้นเพื่อจะได้ทำการขึ้นทะเบียนใบรับรองผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กับกลุ่มชุมชนของตำบลพรสำราญ ได้พาตัวแทนและผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลพรสำราญไปด้วยซึ่งคือเสื่อต้นกกได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะขอใบรับรอง ซึ่งการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์มีหลายประเภท

ประเภทผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาดำเนินการลงทะเบียน ต้องผ่านกระบวนการผลิต โดยใช้ภูมิปัญญา จำนวน 5 ประเภท ดังนี้

 1. ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารแปรรูป ซึ่งได้รับมาตรฐาน อย., GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจำหน่ายทั่วไป แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 2. ผลิตผลทางเกษตรที่ใช้บริโภคสด
 3. ผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ และผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น
 4. อาหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูป
 5. ประเภทเครื่องดื่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
 6. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 7. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
 8. ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
 9. ผ้า
 10. เครื่องแต่งกาย
 11. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก แบ่งเป็น 7 กลุ่ม
 12. ไม้
 13. จักสาน
 14. ดอกไม้ประดิษฐ์/วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติ
 15. โลหะ
 16. เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา
 17. อื่น ๆ
 18. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
 19. ยาจากสมุนไพร
 20. เครื่องสำอางสมุนไพร
 21. วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

อื่นๆ

เมนู