การเอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา

      การจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่แปลงต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน ของนายณัฐพงษ์ บุญมณี บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอคูเมือง เป็นประธาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง นำโดย   นางกุหลาบ งามเลิศ พัฒนาการอำเภอคูเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายครัวเรือนต้นแบบฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน ทำกิจกรรมในรูปแบบของ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เอามื้อสามัคคี โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังต่อไปนี้

  1. การปลูกป่า 5 ระดับในพื้นที่ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคง ทางอาหารทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเป็นการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ผลผสมผสานในพื้นที่ซึ่งมีการจัดแบ่งเป็นโซน
  2. การห่มดิน เป็นการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
  3. การทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีและลดอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมี

ทั้งนี้แปลงต้นแบบโคก หนอง นา นายณัฐพงษ์ บุญมณี เป็นแปลงที่เข้าร่วมโครงการ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 3 ไร่ตามหลักภูมิสังคม เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ต่อไป

อื่นๆ

เมนู