ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมถึงผู้ผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้ผลิตในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ จัดทำโครงการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

โครงการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กับผู้บริโภคตลอดจนเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป และได้นำความรู้เพิ่มเติมอีกหลายอย่างให้กับชุมชน ตำบลพรสำราญเพื่อส่งเสริมในด้านการทอเสื่อด้วยกก และได้ส่งเสริมให้สร้างผลิตภัณฑ์ด้วยเสื่อกกขึ้นมาหลากหลายรูปแบบโดยการอบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการคิดค้นลวดลายของเสื่อกกให้สวยงามและละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นจึงได้จัดทำโครงการเสริมความรู้ให้กับชุมชนตำบลพรสำราญและเกิดประโยชน์ที่สูงสุด

อื่นๆ

เมนู