บทความประจำเดือนตุลาคม

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอนิสา สรุปพล

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชนภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และการสร้างอาชีพใหม่ ที่ได้มีการอบรมถ่ายถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นแผ่นรองนั่ง (อาสนะ) กระเป๋าถือ และกระเป๋าสะพายข้างตัว และให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายจากเสื่อกก เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สินค้า OTOP ทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งและลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP เพื่อยกระดับสินค้าของชาวบ้านในตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สู่มาตรฐานสินค้า OTOP โดยมีชื่อกลุ่มว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลพรสำราญ โดยมี นางบุญตา ตระกุลรัมย์ เป็นประธานกลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม ได้แก่ แผ่นรองนั่ง(อาสนะ), กระเป๋าถือ, กระเป๋าสะพายข้างตัว, กระติบข้าว และเสื่อพับทอมือ และจะดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป

ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถาม U2T-SROI

ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถาม U2T-SROI ที่ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) โดยจะเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วยเสียในการดําเนินโครงการทั้งหมด 11 กลุ่ม ได้แก่ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแล 7.เจ้าหน้าที่โครงการ (USI) 8.ผู้แทนตําบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.อปท. และ 11.เอกชนในพื้นที่ จากการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำแบบสอบถาม

ภาพการดำเนินขอการจัดตั้งและลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP

ภาพผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ได้แก่ กระติบข้าว, เสื่อพับทอมือ, กระเป๋าสะพายข้างตัว, กระเป๋าถือ, และแผ่นรองนั่ง(อาสนะ)

 

ลิ้งค์บทความ http://u2t.bru.ac.th/agricultural/ag031/10-anisa/

ลิ้งค์วิดิโอ https://youtu.be/ECqilbihD4U

 

อื่นๆ

เมนู