โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตําบล (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้าง รากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการดำเนินการที่ทางทีมผู้ปฎิบัติงานได้ส่งเสริมการอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านในชุมชนพรสำราญได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น หลังจากได้ประชุมกันแล้วจึงได้มีการลงความเห็นว่า สมควรที่จะมีการจัดตั้งกลุ่ม OTOP ของชาวบ้านตําบลพรสําราญ เนื่องด้วยเดิมทีชาวบ้านตำบลพรสำราญยังไม่ได้มีการจัดตั้งกลุ่ม OTOP เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชน ทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ตั้งเลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์ 091-8691872 รวมกลุ่มเพื่อดําเนินกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีมาตรฐานการผลิตและมีคุณภาพมากขึ้นตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตําบล (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้าง รากแก้วให้ประเทศ)

หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์อยากจะสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือของชุมชนหรืออยากดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณแม่บุญตา ตระกุลรัมย์ เบอร์โทรติดต่อ 099-210-7554 บ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู