บทความ

 เรื่อง ผลิตภัณฑ์กระติบข้าวของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนัฐกาญจน์ ดีช่วย
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่สามารถส่งออก ค้าขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ใช้สอยในชุมชน แต่ยังสามารถขายส่งออกไปยังชุมชนอื่น จังหวัดอื่น หรือการส่งออกต่างประเทศได้ โดยวิธีการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางมหาลัยมีเข้าไปประสานกับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหนึ่งอย่างของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คือกระติบข้าว ซึ่งเป็นภาชนะที่เอาไว้ใส่ข้าวเหนียวหลังจากที่นึ่งสุกแล้ว ซึ่งกระติบข้าวจะช่วยให้ข้าเหนียวไม่แห้ง ไม่แข็งในระหว่างวัน โดยกระติบข้าวจะทำมาจากกกที่เอามาทอเป็นผืนแล้วนำไปเย็บหรือใช้วิธีการสานกกเอาก็ได้ จากรูปแบบธรรมดาไม่มีสีสันไม่มีลวดลาย ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามมีลวดลายใหม่ ๆ และมีความคงทนแข็งแรงเหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นซึ่งผู้ที่ทำกระติบข้าวอยู่เป็นประจำคือคุณแม่บุญเรือง หาญชนะ อาศัยอยู่ที่บ้านพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

( คุณแม่บุญเรือง  หาญชนะ )

( ผลิตภัณฑ์กระติบข้าว )

( ผลิตภัณฑ์กระติบข้าว )

 

ลิงค์บทความ

AG03(1) ผลิตภัณฑ์กระติบข้าวของตำบลพรสำราญ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

 

ลิงค์วิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู