เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวณัฐธิรา เพียรอดวงศ์

ประเภท กพร.

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือชื่อย่อว่า กข.คจ. เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนชาวชนบทในประเทศไทย เริ่มต้นดำเนินการในปี พ.ศ. 2536 โดยมติคณะรัฐมนตรีของนายชวน หลีกภัย โดยเป็นโครงการที่สนับสนุนเงินทุนในระดับหมู่บ้านสำหรับครัวเรือนเป้าหมายยืมไปประกอบอาชีพ หมู่บ้านละ 280,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย และมอบอำนาจให้คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจำหมู่บ้าน รับผิดชอบบริหารจัดเก็บการเงินทุนของหมู่บ้าน คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีจำนวน 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน มีวาระคราวละ 4 ปี มาจากประธาน กม. ผู้แทน กม. ผู้แทน อบต. ผู้แทนสตรี ผู้แทนองค์กรชุมชนอื่นๆ ในระดับหมู่บ้าน

ในการนี้ได้ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ประจำปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านจิกน้อย ณ ศาลาประชาคมบ้านจิกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ทีมคู่หู คู่คิด (Move For Fun) การแนะนำการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เป็นไปตามระเบียบกข.คจ. ปีพ.ศ. 2553 พร้อมนี้ได้ส่งมอบต้นไม้เศรษกิจเพื่อสนับสนุนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างและส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชน แก่สมาชิกและจัดตั้งกองทุนต้นไม้ของหมู่บ้านต่อไป

อื่นๆ

เมนู