บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน ตุลาคม)

นางสาววราภรณ์ อรรถมนัดถุ์ ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

          ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานตำบลพรสำราญ ได้จัดอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและการดูแลป้องกันตัวเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของตำบลพรสำราญในวันที่ 27, 30 และ 31 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาวัดบ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร บุญมี และอาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล จากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ชุมชน เกี่ยวกับความรู้โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการดูแลป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ชาวบ้านในตำบลพรสำราญมีความรู้ ได้ทราบสาเหตุการเกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019 และทราบวิธีการดูแลป้องกันตนเอง และครอบครัวจากการติดเชื้อของไวรัสโคโรนา เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตกับโรคที่มองไม่เห็น และมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันเพิ่มภูมิคุ้มกันในชุมชน เพื่อการดูแลป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

 

ภาพการอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพ”

ภาพถ่ายหมู่ก่อนจบอบรมโครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพ”

ลิงค์วิดิโอ AG03(1) โครงการส่งเสิมสุขภาพให้ปลอดภัยจากCOVID 19 – YouTube

 

อื่นๆ

เมนู