โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยการนำองค์ความรู้และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การยกระดับสินค้า OTOP  ให้มีมูลค่ามากขึ้นเพื่อพัฒนาสินค้าให้ดูดีมีเสน่ห์ และให้ชุมชนพรสำราญมีรายได้จากการนำผลิตภัณฑ์ไปขายเพื่อให้มีรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว

ทางผู้ปฏิบัติงานจัดการประชุมเสวนาในชุมชนให้กับกลุ่มชาวบ้าน  เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำกระเป๋า  การทำอาสนะ การต่อยอดภูมิปัญญาสู่รายได้และขออาสาสมัครร่วมกิจกรรมการทําผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกที่เป็นชาวบ้าน  และจัดอบรมการทําผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เช่น กระเป๋า  อาสนะ  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเสื่อกกให้กับกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนและจัดตั้งกลุ่มทําผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก  จึงนำผลิตภัณฑ์ ไปจดทะเบียน เป็นสินค้า  OTOP ของตำบลพรสำราญ  ซึ่งมี  กระเป๋าถือ  กระเป๋าสะพาย  ที่ทำมาจากต้นกกเป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนมากขึ้น  หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์อยากจะสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือของชุมชนหรืออยากดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสามารติดต่อได้ที่ คุณบุญตา ตระกุลรัมย์ เบอร์โทรติดต่อ 099-210-7554 บ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู