โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1) การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเดือนพฤศจิกายนทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการเก็บข้อมูล CBD Dashboard (COMMUNITY BIG DATA) ในตำบลพรสำราญ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาชุมชน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในภูมิภาค ทางทีมผู้ปฎิบัติงานจึงได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจวัดวาอารามหรือสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งน้ำภายในตำบล  จากนั้นจึงได้แบ่งกลุ่มเพื่อทำการสำรวจในประเภทอื่นๆ เช่น อาหารประจำท้องถิ่น พืชและสัตว์ในท้องถิ่น จากหลายๆหมู่บ้านภายในตำบลพรสำราญ

โดยการเก็บข้อมูล CBD Dashboard ได้จำแนกเป็น 10 ประเภทดังนี้

  1. กลุ่มผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
  2. แหล่งท่องเที่ยว
  3. ที่พัก/โรงแรม
  4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
  5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
  6. เกษตรกรในท้องถิ่น
  7. พืชในท้องถิ่น
  8. สัตว์ในท้องถิ่น
  9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู