ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายชาญชัย  สุทธะโส ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตำบลพรสาราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

โครงการจัดเก็บข้อมูล cbd ตำบลพรสำราญเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับตำบล        เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งเรื่องของการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพที่จะก่อให้เกิดการสร้างรายได้เพื่อยังชีพที่มั่นคงถาวร บางคนมองเห็นภาพทำเลการค้า การกระจุกตัวของห้างร้านต่าง ๆ บางคนมองเห็นภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตึกรามบ้านช่อง คอนโดมิเนียมสูง ๆ ตั้งติด ๆ กัน หรือสถานีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ จุดเปลี่ยนเส้นทางไปยังเขตต่าง ๆ ในตัวเมือง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือบางคนอาจมองว่าคือทุกสิ่งที่กล่าวมารวมกัน ขยายความคำว่า CBD ให้กระจ่างชัดมากขึ้น คือ พื้นที่ที่มีกิจกรรมทางสังคมและมีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมากที่สุด เป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานใหญ่ ศูนย์รวมการค้าขาย ห้างร้านต่าง ๆ ทำเลธุรกิจด้านที่พัก-ที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ และเครือข่ายคมนาคมที่ให้บริการสมบูรณ์พร้อม หลักการนำมาสู่การเป็น CBD ไม่เพียงแต่จะต้องมีความพร้อมด้านผังเมืองแล้ว ยังต้องมีการสร้างกิจกรรมทางสังคมเพื่อนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ เพื่อดึงให้ประชากรเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น จึงจะทำให้เกิดการเติบโต และนำไปสู่การขยายความเจริญออกไปพื้นที่รอบข้าง หรือย้ายฐานเข้าไปเผยแพร่ในย่านต่าง ๆ เจ้าของกิจการได้ต่อยอด ประชากรได้เพิ่มทางเลือกในการเลือกทำเลที่อยู่อาศัย New CBD ก็คือพื้นที่ ศูนย์กลางทางธุรกิจ (CBD) + แห่งใหม่ (New) ส่วนต่อขยายหรือแลนด์มาร์คความเจริญแห่งใหม่ที่กำลังจะก่อกำเนิดเกิดขึ้น มีผลมาจากการกระจายธุรกิจและเม็ดเงินลงทุนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ตามดุลพินิจของนายทุน เมื่อสังคมเกิดการทำกิจกรรม มีการเคลื่อนไหว ก็จะนำมาซึ่งศักยภาพของทำเลที่ตั้งย่านนั้น ๆ ดึงดูดให้ประชากรเข้ามาอยู่อาศัย กระตุ้นให้เกิดการค้าขาย จับจ่ายใช้สอย ลงทุน ไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจและการไหลเวียนของเม็ดเงินที่คล่องตัว โดยรวมแล้วนั้นการสำรวจ cbd เปรียบเสมือนหัวใจของการวางแผนการพัฒนาฐานรากของประเทศชาติที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ชุมชนรวมเป็นตำบลเพื่อให้ทราบทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์และที่ตั้งของทรัพยากร ทางผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีความหลากหลายทำให้ได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามและมีคุณค่าของแต่ละชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ สิ่งเหล่านี้นั้นล้วนเกิดจากธรรมชาติเป็นผู้     สรรสร้างขึ้นร่วมกับมนุษย์เองถือเป็นความงดงามที่หาสิ่งไหนมาทดแทนได้ https://www.estopolis.com/article/knowledge/survey-analysis/

  

อื่นๆ

เมนู