บทความ

 เรื่อง วัดบัวทอง บ้านบัวทอง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนัฐกาญจน์ ดีช่วย
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่สามารถส่งออก ค้าขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ใช้สอยในชุมชน แต่ยังสามารถขายส่งออกไปยังชุมชนอื่น จังหวัดอื่น หรือการส่งออกต่างประเทศได้ โดยวิธีการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางมหาลัยมีเข้าไปประสานกับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน

สำหรับเดือนพฤศจิกายน อยากแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจของตำบลพรสำราญนั้นคือ วัดบัวทอง ตั้งอยู่ที่บ้านบัวทอง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวัดที่เป็นที่สักการบูชาของชาวบ้าน        บ้านบัวทอง บ้านเพชรบูรพา บ้านโคกเพชร และชุมชนอื่น ๆ ซึ่งวัดบัวทองถือว่าเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับวัดในหมู่บ้านอื่น ๆ ใกล้เคียง เนื่องจากเป็นวัดศูนย์รวมของ 3 หมู่บ้านและมีอุโบสถที่ใช้สำหรับทำพิธีกรรมสำคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งวัดละแวกใกล้เคียงจะไม่มีอุโบสถ นอกจากวัดบัวทองจะเป็นที่ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว งานกิจกรรมอื่น ๆ ก็จะจัดที่นี่เช่นกันไม่ว่าจะเป็นงานลอยกระทง ปีใหม่ เป็นต้น อีกทั้งยังมีความสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนได้เป็นอย่างดี จึงอยากเชิญชวนให้ทุก ๆ ท่าน เข้ามาทำบุญ ชมความสวยงามของวัดบัวทองกันเยอะ ๆ นะคะ

  

( บริเวณหน้าวัดบัวทอง )

 

( อุโบสถวัดบัวทอง )

 

( บรรยากาศภายในวัดบัวทอง )

 

( บรรยากาศภายในวัดบัวทอง )

 

ลิงค์บทความ

AG03(1) วัดบัวทอง บ้านบัวทอง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ลิงค์วิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู