บทความประจำเดือนพฤศจิกายน

เรื่อง โคก หนอง นา เพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง

ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิรา เพียรอดวงศ์ บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : AG 03(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

สืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งหวังว่า จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชน มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2565 ซึ่งงานพัฒนาชุมชน ถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของประเทศชาติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” จะเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะทำให้กรมการพัฒนาชุมชน เดินไปถึงจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ นำไปสู่สังคมอุดมคติ ร่วมกันได้อย่างประสบผลสำเร็จ

 

โดยในบทความนี้จะกล่าวถึง นายณฐพงศ์ วันนู ได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่รูปแบบ “โคก หนอง นา” พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่ ดำเนินการปลูกข้าว พืชผักสวนครัว ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง และทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักไว้ใช้ลดต้นทุนการผลิต สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นแหล่งอาหาร เป็นศูนย์แบ่งปันให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

 

ทั้งนี้นายณฐพงศ์ วันนู กล่าวว่า “ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการก็มีชาวบ้านแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลง ตนได้แบ่งปันกล้าไม้ให้ชาวบ้านนำไปปลูก ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับภายนอกได้เข้ามาศึกษาดูงานต่อไปในอนาคต”

อื่นๆ

เมนู