บทความ

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอังคณา ตระกุลรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1)

เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนากำลังคน พัฒนาทักษะใหม่ และการลดความยากจน แบบมีเป้าหมายชัดเจน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง ทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียว สู่การเพิ่มชองทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการขายสินค้า อยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยง เส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและ ใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

ในเดือนพฤศจิกายน ผู้ปฏิบัติงานได้ทำการเก็บข้อมูล CBD ในตำบลพรสำราญ โดยประเภทข้อมูลมีดังนี้
กลุ่มผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด , แหล่งท่องเที่ยว , ที่พัก/โรงแรม , ร้านอาหารในท้องถิ่น ,
อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น , เกษตรกรในท้องถิ่น , พืชในท้องถิ่น , สัตว์ในท้องถิ่น , ภูมิปัญญาท้องถิ่น , แหล่งน้ำ
ในท้องถิ่น เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ถึงปัญหาในพื้นที่ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นสิ่งต่างๆในตำบลพร
สำราญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น พืชที่คนในชุมนิยมชนปลูก สัตว์ที่ชุมชนนิยมเลี้ยง แหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ ที่พัก
พิง อาหารอร่อยๆที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยหลักๆชุมชน ปลูกข้าว ปลูกมัน ปลูกอ้อย เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่
วัว ควาย เป็นต้น และสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลพรสำราญที่อยากแนะนำ จะมีแหล่งโบราณสถานวัดบ้าน
โนนเมือง (วัดโนนขมิ้น) นับเป็นแหล่งโบราณเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์เลยทีเดียว วัดบ้านโคเพชร เป็นวัดที่
ชุมชนนิยมมาใช้เป็นสถานที่สำหรับการอุปสมบท ทำพิธีทางศาสนาต่างๆ นับเป็นที่พึ่งทางใจของชุมชนที่ดี
วัดมีความสวยสง่า มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่ในตัว มีความร่มเย็น

 

                                            (ภาพบรรยายในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล cbd)

 

 

 

อื่นๆ

เมนู