บทความ

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวปริฉัตร ตอรบรัมย์

ประเภท นักศึกษา หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

           การทำงานในเดือนนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้เก็บรวบรวมข้อมูล CBD ในตำบลพรสำราญ การเก็บข้อมูลทำให้เห็นว่า ในชุมชนนั้นมีปัญหา และความต้องการอย่างไรบ้าง จะมีหัวข้อดังต่อไปนี้

– ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

– แหล่งท่องเที่ยว

– ที่พัก/โรงแรม

– ร้านอาหารในท้องถิ่น

– อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

– เกษตรกรในท้องถิ่น

– พืชในท้องถิ่น

– สัตว์ในท้องถิ่น

– ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

– แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ภาพไก่

ภาพข้าว

ภาพควาย

ภาพมัน

 

ข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงานได้มานั้นจะนำไปวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละชุมชน เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในข้อมูลนั้นส่วนใหญ่คนในชุมชนเป็นเกษตรกร และเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น เช่น การทำนา การปลูกอ้อย การปลูกมันสำปะหลัง การเลี้ยงวัว การเลี้ยงควาย เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู