เรื่อง โครงการ โคก หนอง นา

ข้าพเจ้า นายพันธ์พิเชษฐ์ แก้วไธสง บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG 03-1  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

สืบเนื่องจากปัจจุบันโครงการโคก หนอง นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ประสบผลสำเร็จกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้มีโครงการ โคก หนอง นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการสานต่อโครงการให้ต่อเนื่อง และเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน

โครงการ โคก หนอง นา ในงบประมาณปี พ.ศ.2565 นั้น ทางกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อดำเนินการขุดปรับพื้นที่นั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ในส่วนข้อกำหนอของพื้นที่ เช่น ที่ดินที่จะทำการขุดปรับพื้นที่ต้องมีเอกสารสิทธิ์ และเป็นพื้นที่ราบเรียบ ไม่มีสิ่งก่อสร้าง ไม่มีห้วย สระเก่า หรือคลอง และไม่มีต้นไม้ใหญ่ ส่วนของตัวบุคคล เช่น ต้องสามารถไปเข้ารับการอบรมหลักกสิกรรมธรรมชาติตามกรมฯกำหนด เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ต้องยินยอมให้ภาครัฐใช้ประโยชน์พื้นที่ของตนเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถให้บุคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ สามารถเป็นวิทยากรได้ หามีผู้มาศึกษาดูงาน และที่สำคัญ ต้องมีจิตใจรัก และศรัทธาในการทำเกษตรแบบพอเพียง

จากการดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำโดยพัฒนาการอำเภอ ได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อไปดูสภาพพื้นที่จริงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ทุกประการ ก็จะดำเนินการบันทึกรายชื่อผู้สมัครไว้ในระบบ เตรียมการดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการขุดปรับ

อื่นๆ

เมนู