บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน พฤศจิกายน)

นางสาววราภรณ์ อรรถมนัดถุ์ ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

          การปฏิบัติงานในเดือนนี้ ผู้ปฏิบัติงานตำบลพรสำราญได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลพรสำราญ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของตำบลพรสำราญ ในที่นี้ได้เข้าสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้

  1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่ดินชุ่มฟ้า เป็นของเอกชนของคนบ้านสำโรงเป็นผู้ดูแล เป็นสวนเกษตรผสมผสานระดับครัวเรือน

ภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่ดินชุ่มฟ้า

  1. แหล่งโบราณสถาน

แหล่งโบราณสถานบ้านโนนเมือง กรมศิลปากรเป็นผู้ดูแล

ภาพวัดบ้านโนนเมือง

          ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ทำให้ทราบเกี่ยวกับสถานที่โบราณที่เก่าแก่ของตำบลพรสำราญ ถือเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเยี่ยมชมความงามของโบราณสถาน และช่วยกับอนุรักษ์ สืบทอดความงามให้คงอยู่ต่อไปของตำบลพรสำราญ

อื่นๆ

เมนู