บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 

นายวิทยา  รักษ์ศรี  ประชาชนทั่วไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)

ลงปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2564

 

CBD Dashboard (COMMUNITY BIG DATA) เป็นฐานข้อมูลการติดตามสถิติภาพรวมความหลากหลายของแต่ละตำบล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ทีมงานตำบลพรสำราญได้ลงพื้นที่และเก็บข้อมูลส่วนนี้ได้มากกว่า 1,000 รายการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของตำบล ทำให้ได้เห็นส่วนที่ควรปรับปรุงและแนะนำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นวัดโนนขมิ้น วัดบัวทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร หรือแหล่งน้ำในชุมชน ซึ่งมีความสวยงามและน่าสนใจเหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีอาหารที่น่าสนใจ      พืชพันธุ์ในชุมชนที่มีความหลากหลายสามารถเป็นความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนกันในแต่ละภูมิภาคและสามารถนำไปศึกษาเพื่อกลับมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย

 

     

ตัวอย่างพืชพันธุ์ในชุมชน ข้าว  มันสำปะหลัง

    

ตัวอย่างสัตว์ในท้องถิ่น โค กระบือ

 

   

ตัวอย่างอาหารที่น่าสนใจ ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำรวม

ลิงค์บทความ

AG03(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนพฤศจิกายน

 

ลิงค์วิดีโอ 

 

อื่นๆ

เมนู