วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ บ้านสำโรง หมู่ 6 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาเกษตรชุมชนให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนภายใต้วิกฤตโควิด-19 เนื่องในปัจจุบันค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรกลับตกต่ำลง ราคาค่าปุ๋ยเคมีหรือยากำจัดศัตรูพืชที่เพิ่มสูงขึ้น ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้เชิญผู้มีความรู้ทางด้านการทำปุ๋ยหมักชีวภาพมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน ให้สามารถผลิตปุ๋ยสำหรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได้โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่นอกจากจะหาได้ง่ายแล้วยังมีราคาที่ถูกและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้จัดโครงการอบรมการตลาดออนไลน์ บ้านพรสำราญ หมู่ 4 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเดิมชาวบ้านได้มีการสร้างผลิตภัณฑ์จากกกอย่างเสื่อและกระติบข้าวเหนียว แต่ยังไม่มีแหล่งปล่อยสินค้า ลูกค้าส่วนใหญ่มักเป็นญาติพี่น้องหรือคนรู้จักของลูกหลาน เพื่อให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจึงได้มีการอบรมด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ชาวบ้าน เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู