ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายชาญชัย  สุทธะโส ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสาราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

โครงการจัดทำปุ๋ยหมัก ตำบลพรสำราญเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งเรื่องของการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพที่จะก่อให้เกิดการสร้างรายได้เพื่อยังชีพที่มั่นคงถาวร เนื่องในปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่รายได้กลับกลายเป็นการสวนทางกับรายจ่ายย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และการลงทุนทำการเกษตรของประชาชนนับวันมีแต่ลงทุนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะค่าจ่างรถไถ ค่าคนงาน รวมไปถึงค่าปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงแต่กลับไม่คุ้มค่าที่ลงทุนไปยิ่งแย่ไปกว่านั้นในการใช้ปุ๋ยเคมีไม่เคยเป็นผลดีกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลย กลับกลายทำให้ดินลดความสมบูรณ์ลงปัญหาเหล่านี้อยู่คู่กับชาวเกษตรกรของคนไทยเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้าหากไม่ได้รับการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ที่จะไม่เกิดผลดีกับใครเลย ทางมหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงพยายามศึกษาปัญหาและรวมรวบข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที จึงก่อให้เกิดโครงการจัดทำปุ๋ยหมักที่ตำบลพรสำราญขึ้น ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพหรือลักษณะของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ถ้าดินนั้นเป็นดินเนื้อละเอียดอัดตัวกันแน่น เช่น ดินเหนียว ปุ๋ยหมักก็จะช่วยทำให้ดินนั้นมีสภาพร่วนซุยมากขึ้น ไม่อัดตัวกันแน่นทึบ ทำให้ดินมีสภาพการระบายน้ำ ระบายอากาศดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำ หรือดูดซับน้ำที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชไว้ได้มากขึ้น คุณสมบัติในข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากของปุ๋ยหมัก เพราะที่ดินที่มีลักษณะร่วนซุย ระบายน้ำ ระบายอากาศได้ดีนั้น จะทำให้รากพืชเจริญเติบโตได้รวดเร็ว แข็งแรง แตกแขนงได้มาก มีระบบรากที่สมบูรณ์ จึงดูดซับแร่ธาตุอาหารหรือน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในกรณีที่ดินเป็นดินเนื้อหยาบ เช่นดินทราย ดินร่วนปนทราย ซึ่งส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีอินทรีย์วัตถุอยู่น้อย ไม่อุ้มน้ำ การใส่ปุ๋ยหมัก ก็จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และทำให้ดินเหล่านั้นสามารถอุ้มน้ำ หรือดูดซับความชื้นไว้ให้พืชได้มากขึ้น ในดินเนื้อหยาบจึงควรต้องใส่ปุ๋ยหมักให้มากกว่าปกติ นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ปุ๋ยหมักยังสามารถช่วยปรับปรุงลักษณะดินในแง่อื่น ๆ อีก เช่น ช่วยลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้าดิน ทำให้การงอกของเมล็ดหรือการซึมของน้ำลงไปในดินสะดวกขึ้น ช่วยลดการไหลบ่าของน้ำเวลาฝนตก เป็นการลดการพัดพาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไป เป็นต้น เมื่อมีการปลูกฝังให้ความรู้ในชุมชนและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วนั้นย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนและมั่นคงกับแผ่นดิน การลงมือปฏิบัติงานการทำปุ๋ยหมักในครั้งนี้จะสำเร็จไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ทีมงานอาจารย์ผู้ประสานงานและคอยให้คำแนะนำปรึกษา ทีมงานในชุมชนรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอยากจะให้ชุมชนก้าวผ่านความเป็นอยู่ที่ยากลำบากให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำรงชีวิตของผู้คนในแผ่นดินไทย

ประเภทข้อมูลการทำปุ๋ยหมักในตำบลพรสำราญ

1.การเกริ่นนำความสำคัญของการทำปุ๋ยหมัก

2.การลงมือปฏิบัติจริง

3.ภาพรวมของการทำกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู