1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. AG03(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

AG03(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

บทความ

 เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนัฐกาญจน์ ดีช่วย
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่สามารถส่งออก ค้าขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ใช้สอยในชุมชน แต่ยังสามารถขายส่งออกไปยังชุมชนอื่น จังหวัดอื่น หรือการส่งออกต่างประเทศได้ โดยวิธีการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางมหาลัยมีเข้าไปประสานกับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ในตอนนี้ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการมาถึงเดือนสุดท้ายของโครงการ ซึ่งได้ดำเนินงานตามแผนโครงการที่วางไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  การดำเนินการสำรวจ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งมีนักเล่าเรื่องประจำตำบลเพื่อแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวได้ กิจกรรมการทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชน การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนจนได้มีการตั้งกลุ่ม OTOP ประจำตำบลพรสำราญ เป็นจุดเริ่มต้นที่ชุมชนพึงพอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น การอบรมด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายทางออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น และการอบรมให้ความรู้กับชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการในช่วงท้ายโครงการ โดยได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยมักชีวภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ที่บ้านสำโรง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564  มีการอบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย การทำปุ๋ยหมักจากไข่ และการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ผสมมูลสัตว์ ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และทำให้พืชพันธุ์ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

(เก็บข้อมูลพื้นฐานประจำตำบล)

 

(สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน)

 

(พัฒนาทักษะอาชีพ ตั้งกลุ่ม OTOP ประจำตำบล)

 

 

(อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดส่งเสริมการขายออนไลน์)

 

(กิจกรรมทำความดีพัฒนาชุมชน)

 

(นำความรู้ไปบริการชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก)

 

ลิงค์บทความ

AG03(1)ครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ลิงค์วิดีโอ

 

 

อื่นๆ

เมนู