เรื่อง การติดตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิรา เพียรอดวงศ์ บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG 03-1  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เนื่องจากปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อการรักษาคุณภาพและการยืดอายุของสินค้า รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ดังนั้นการมีบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สวยงาม โดดเด่นสะดุดตาหรือมีลักษณะที่แตกต่างจะมีความได้เปรียบในการดึงดูดความสนใจต่อผู้บริโภค และยังส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างจุดขายโดยการนำไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน / กลุ่มอาชีพ / กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นช่องทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมทันเวลาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว จึงได้มีการอบรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Fanpage ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการฯ หลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น กลุ่มจี่หรีดไข่โศกนาค โดย นางคำปุ่น ครองไธสง ซึ่งมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากถุงซิป เป็นกระปุกขนาด 250 กรัม

                 

อื่นๆ

เมนู