บทความ

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอังคณา ตระกุลรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1)

การปฏิบัติงานในเดือน ธันวาคม ทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกันจัดโครงการ การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน (หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกองเพื่อต่อยอดการส่งเสริมผลิตผักอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและความยั่งยืนด้านการเกษตรในชุมชน) ณ ศาลาประชาคม บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนในการทำเกษตรของชุมชน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สอนในเรื่องขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และส่วนประกอบในการทำน้ำหมักชีวภาพก็จะมี ต้นกล้วย กากน้ำตาล นมเปรี้ยวฯ หมักทิ้งไว้ให้ได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ และชาวบ้านสามารถนำไปใช้ทางการเกษตรแทนปุ๋ยเคมีได้ เช่นนำไปรดพืช ผัก หรือต้นไม้ต่างๆ และช่วยลดต้นทุนให้กับชาวบ้านได้จริง

และในวันถัดไปผู้ปฏิบัติงานก็ได้ร่วมกันจัดโครงการ เสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ภายใต้กิจกรรมการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นๆ แก่ชุมชน ณ ศาลาประชาคม บ้านพรสำราญ หมู่ 5 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัณณทัต สระอุบล นักการตลาดออนไลน์ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้าน ด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพราะวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก ที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดคงจะหนีไม่พ้น เรื่องของเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีให้เราเลือกใช้อย่างหลากหลาย จนเรียกได้ว่าเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอย่างปฏิเสธไม่ได้ เราสามารถสร้างรายได้จากตรงนี้ได้ เพื่อให้ชาวบ้าน หรือกลุ่ม otop เข้าใจและปรับตัวเพื่อการขายในยุคปัจจุบันให้ได้ผลมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทั่วถึง ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น สินค้าเป็นที่รู้จัก รายได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีการสั่งซื้อกระติบข้าวไว้ล่วงหน้า ถือว่าเป็นผลดี และเป็นสิ่งที่ชาวบ้านพึงพอใจมากเลยทีเดียว เพราะช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้จริง

                                                  (ภาพประกอบการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ)

 

                               (ภาพประกอบกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด)

 

อื่นๆ

เมนู