ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวปาลิตา เดิมทำรัมย์

ประเภท ประชาชน

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

กิจกรรมในเดือนนี้ของทีมงาน u2t คือการจัดโครงการ การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน เพราะจากที่ได้สอบถามชาวบ้านในแต่ละชุมชนนั้น ปัญหาส่วนหนึ่งของชาวบ้านคือ ต้นทุนทางการเกษตรค่อนข้างสูง โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ซึ่งบางยี่ห้อตกกระสอบละพันกว่าบาทเลยทีเดียว ทำให้ชาวบ้านต้องการความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร อีกทั้งยังช่วยบำรุงดินที่เสียจากการใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้ดินบางพื้นที่เป็นดินเสียชาวบ้านเรียกว่า “ดินเค็ม” ทำให้ผลผลิตบางส่วนต้องตายและมีปริมาณผลผลิตที่ลดน้อยลง ทีม u2t ประจำตำบลพรสำราญ จึงต้องให้ความช่วยเหลือ โดยการประสานกับอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

   

(ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมัก)

ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นที่ บ้านสำโรง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ เลิศภูมิ จันทร์เพ็ญกุล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับชาวบ้านในวันดังกล่าว สิ่งที่เห็นชัดเจนในวันจัดโครงการคือ ชาวบ้านได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมีบางคนนำความรู้ที่ตนเคยไปรับการอบรม มาพูดคุยให้อาจารย์ได้ฟัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในการผลิต และวิธีการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งโครงการต่อไปของทีม u2t คือกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด จะจัดขึ้นที่ไหน เวลาใด จะมีการนัดแนะจากคณะอาจารย์ และทีมผู้ปฏิบัติงานในวันต่อไป

(ภาพรวมของกิจกรรมในวันนั้น)

อื่นๆ

เมนู