เรื่อง ติดตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

ข้าพเจ้า นายพันธ์พิเชษฐ์ แก้วไธสง บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG 03-1  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

สืบเนื่องจากปัจจุบันโครงการโคก หนอง นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่พึงพอใจของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสงจึงได้ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบ สอบถามระดับความพึงพอใจของครัวเรือนในพื้นที่

โครงการ โคก หนอง นา ในงบประมาณปี พ.ศ.2564 นั้น ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 11 เดือนแล้ว และทางครัวเรือนต้นแบบก็ได้ดำเนินการปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆ ลงในแปลงของตน รวมทั้งมีการเลี้ยงปลาหลากหลายชนิด ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนก็ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของครัวเรือนว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว มีความพึงพอใจกับโครงการหรือไม่ และมีความสุขในการทำโคก หนอง นา หรือไม่ ซึ่งปรากฏว่า ครัวเรือนเป้าหมายมีความพึงพอใจมาก และส่วนใหญ่ประสบผลสำเร็จ พืชผักผลไม้ที่ปลูก บางชนิดก็สามารถเก็บขายสร้างรายได้ได้แล้ว ปลาก็สามารถจับขายได้แล้ว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ และสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าในชุมชนสามารถสร้างอาหารสร้างรายได้ ที่พอมีพอกิน ไม่เดือดร้อน ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการพึ่งตนเองเป็นหลัก สามารถดำรงชีพได้โดยไม่อาศัยปัจจัยภายนอก

ด้วยเหตุนี้ การทำโคก หนอง นา จึงถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ โดยวัดจากปัจจัยหลักๆของวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ครัวเรือนจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีแหล่งอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งในสองข้อนี้มีครบถือว่าประสบผลสำเร็จ ทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้ มีแหล่งอาหารที่ยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู