รายงานผลปฏิบัติการเดือน ธันวาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายฐิตินันท์ รักษา

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานตามหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP   ซึ่งได้ดำเนินงานตามหลักสูตรของโครงการมาเป็นระยะเวลา 11 เดือนตามที่โครงการกำหนด มาถึงเดือนสุดท้ายของการดำเนินงานนี้ ทางผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรม ดังนี้

โครงการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรจากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน ภายใต้หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกองเพื่อต่อยอดการส่งเสริมผลิตผักอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและความยั่งยืนด้านการเกษตรในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ภายใต้กิจกรรมการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่น ๆ แก่ชุมชน โดยได้รับเกียติจาก อาจารย์ปัณณทัต สระอุบล นักการตลาด เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการตลาดสื่อสังคมออนไลน์

อื่นๆ

เมนู