บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน ธันวาคม)

นางสาววราภรณ์ อรรถมนัดถุ์ ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

 

ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564 ผู้ปฏิบัติงานตำบลพรสำราญได้จัดอบรมโครงการ “การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรจากความต้อการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน (หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยหมักกลับกอง เพื่อต่อยอดการส่งเสริมผลิตผักอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและความยั่งยืนด้านการเกษตรในชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านสำโรง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ในการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการทำการเกษตรของชาวบ้านในชุมชนตำบลพรสำราญ

ภาพการถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

            วิทยากรได้ให้ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ใบหญ้าที่แห้งและกองอยู่ที่พื้นมาใช้ประโยชน์ได้ และการทำน้ำหมักจากจากต้นกล้วย กากน้ำตาล ฯ ซึ่งจะต้องหมักทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่ต้องการ จะสามารถนำไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีและยังใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไป

ภาพการนำเศษใบไม้ใบหญ้ามาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ภาพการนำต้นกล้วยมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ถ่ายภาพรวมหลังการอบรมโครงการ

อื่นๆ

เมนู