เรื่อง ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ข้าพเจ้า นายพันธ์พิเชษฐ์ แก้วไธสง บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG 03-1  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนได้มีการส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณค่า และเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน โดยได้มีการสนับสนุนเงินทุน
วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคการทำงานแบบใหม่ๆ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน

ในปัจจุบันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระราชทานลายผ้ามันหมี่ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีชื่อลายผ้า คือ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระราชทานมา และใด้เผยแพร่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นต้นแบบในการมัดหมี่ โดยอนุญาตให้มัดหมี่ย้อมสีจากธรรมชาติ และใช้เทคนิคการทอแบบดั้งเดิมเท่านั้น เพื่อเป็นอนุรักษ์วิถีการทอผ้าไหมแบบเก่าแก่ให้คงอยู่สืบไป

การเตรียมสีย้อม และการย้อมผ้า

                           

 

ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

  

 

จากรูปภาพข้างต้นนี้ เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของการทำผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ที่กลุ่มผู้ผลิตผู้ปรกอบการ OTOP ได้นำเข้ามาส่งผลงานให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อส่งเข้าประกวดความสวยงาม ความคงเอกลักษณ์ของลายผ้า และจัดจำหน่ายเป็นลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู