บทความประจำเดือนสิงหาคม

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอนิสา สรุปพล

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ลงพื้นที่สำรวจที่วัดโนนยานาง และวัดโนนเมือง ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางทางศาสนพิธี และถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดยวัดจะเป็นศูนย์กลางในการทำพิธีทางศาสนาต่างๆของคนในชุมชน วัดโนนเมืองจะมีเสาหลักเมืองและหินหลักเมืองอยู่บนบริเวณวัด มีหินโบราณที่พบอยู่บนเนินวัดโนนเมือง มีศาลที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่บนเนินวัดและติดกับหลักเมือง โดยวัดโนนเมืองถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาวบ้านในตำบลพรสำราญซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของตำบลพรสำราญ

โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนจะมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวบนฐานการใช้ทรัพยากร และวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยอาศัยความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ภาพพุทธสถานวัดโนนเมือง

                 ภาพพุทธสถานวัดโนนเมือง

ภาพพุทธสถานวัดโนนเมือง

                 ภาพพุทธสถานวัดโนนเมือง

                       ภาพเสาหลักเมือง

                        ภาพหินหลักเมือง

 

ลิงค์บทความ http://u2t.bru.ac.th/agricultural/ag031/8-anisa/

ลิงค์วิดิโอ https://www.youtube.com/watch?v=hy9h0Jgbtq4

 

อื่นๆ

เมนู