บทความประจำเดือนสิงหาคม

เรื่อง ลงสำรวจพื้นที่วัดบ้านโนนเมืองและวัดโนนยานาง

หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)

ผู้ปฏิบัติงาน นาย ชัยโชติ  การรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1) การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิ 19 ทีมผู้ปฏิบัติงานจึงไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนในชุมชนได้ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 จึงได้มีการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชนตำบลพรสำราญ วัดบ้านโนนเมืองและวัดโนนยานาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และยังเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญในชุมชนพรสำราญ

วัดโนนยานาง

วัดบ้านโนนเมือง

 

อื่นๆ

เมนู