1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. การติดตามผลหลังจากการดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ หลักสูตร AG03(1) ประจำเดือนสิงหาคม 2564

การติดตามผลหลังจากการดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ หลักสูตร AG03(1) ประจำเดือนสิงหาคม 2564

บทความ

 เรื่อง การติดตามผลหลังจากการดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ หลักสูตร AG03(1)

 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนัฐกาญจน์ ดีช่วย
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่สามารถส่งออก ค้าขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ใช้สอยในชุมชน แต่ยังสามารถขายส่งออกไปยังชุมชนอื่น จังหวัดอื่น หรือการส่งออกต่างประเทศได้ โดยวิธีการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางมหาลัยมีเข้าไปประสานกับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน

หลังจากโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ชาวบ้านจึงได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เสื่อจากที่ทอเสื่อเส้นใหญ่ลวดลายธรรมดาเป็นเสื่อที่มีความละเอียดสวยงามปราณีตมากขึ้นและทำลวดลายแบบคลาสสิคเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ชาวบ้านจึงไม่ได้รวมกลุ่มกันอยู่ที่เดียว แต่จะเป็นการแบ่งงานกันไปทำในครัวเรือน เพื่อลดการชุมนุมกันของคนกลุ่มใหญ่ และทางหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1) ก็ได้มีการติดตามผลและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนเป็นระยะ ๆ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นจึงจะได้มีการจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ต่อไป

(ลักษณะการทอเสื่อ)

 

(รูปแบบเสื่อมีความละเอียดปราณีต)

 

(แต่ละครัวเรือนแบ่งหน้าที่กันไปทำ)

 

ลิงค์บทความ

การติดตามผลหลังจากการดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ หลักสูตร AG03(1) ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 

ลิงค์วิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู