บทความ

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอังคณา ตระกุลรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1)

ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลพรสำราญ สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน พุทธสถานวัดบ้านโนนเมือง ( โนนขมิ้น )

ลักษณะพื้นที่
เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เคยเป็นเมืองโบราณ ตั้งอยู่บนเนินเก่าๆ มีคูเมืองล้อมรอบ นอกคูเมืองจะมีกำแพงอีกชั้นหนึ่งมีหนองน้ำและบ่อน้ำโบราณรอบๆหมู่บ้าน แต่น้ำไม่ขังตลอดปี ปัจจุบันตื้นเขินใช้ทำนาได้

ลักษณะทางประวัติศาสตร์
• หินหลักเมืองและเสาหลักมือง ซึ่งอยู่บนที่ตั้งวัดโนนเมือง
• หินโบราณที่พบอยู่บนเนินวัดโนนเมือง
• ศาลที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ อยู่บนเนินวัดและติดกับหลักเมือง
• บริเวณหนองน้ำโบราณ ที่มีเนินรอบติดกับหมู่บ้าน
• บ่อน้ำโบราณที่มีคูกั้น
• เศษกระเบื้องหม้อแตก
• คูเมืองด้านตะวันตกและตะวันออก
• กำแพงรอบคูเมือง
ข้อมูลเหล่านี้ถามได้จากคุณตาบุญมา พุสาโลนา ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ และชาวบ้าบให้ความนับถือมาก (ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว)

แนวทางในการพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพิธี วัดจะเป็นศูนย์กลางในการทำพิธีทางศาสนาและจะมีเสาหลักเมืองและหินหลักเมือง อยู่บนเนินบริเวณวัดที่ชาวบ้านนับถือมาก

สภาพปัจจุบัน
• ความสำคัญของชุมชนเป็นที่ตั้งของบ้านโนนเมือง
• จำนวนหลังคาเรือน 75 หลังคาเรือนในปัจจุบัน
• จำนวนประชากรหญิง/ชาย 360 คน
• ส่วนมากทำการเกษตร

ภาพวัดบ้านโนนเมือง (โนนขมิ้น)

วัดบ้านโนนยานาง มีความเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว มีความสวยงาม ร่มรื่น สิ่งแวดล้อมสงบ สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ เป็นสถานที่ให้ความรู้ทางธรรมะ เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม เป็นคลังพัสดุสำหรับเก็บของใช้ต่าง ๆ ที่ชาวบ้านนำไปใช้เมื่อมีงาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว

 

ภาพวัดบ้านโนนยานาง

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักมากขึ้นทุกวัน ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมายแต่ละเดือน ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้มากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานเอง

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู