โครงการพลังสตรี พลังสร้างสรรค์สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

          ข้าพเจ้า นายพันธ์พิเชษฐ์  แก้วไธสง หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง

การปฏิบัติงานของเดือนสิงหาคม

ด้วยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพุทไธสง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง กระทรวงมหาดไทย ได้มีโครงการพลังสตรี พลังสร้างสรรค์สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเป็นการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ และอาหารให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพุทไธสง นั้น

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพุทไธสงได้ดำเนินงานตามโครงการ ด้วยการจัดอบรมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ตำบล ตัวแทนตำบลละ 30 คน โดยจัดอบรบในหัวข้อการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบ โคก หนอง นา การปลูกผักรูปแบบใหม่ การทอผ้ามัดหมี่ลายขอพระราชทาน และการผลิตปุ๋ยใช้เอง ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู