บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน สิงหาคม)

นางสาววราภรณ์ อรรถมนัดถุ์ ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

 

จากการจัดอบรมโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่” เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพรสำราญในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาวัดบ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการแนะนำการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากเสื่อ ซึ่งทางวิทยากรมีการแนะนำ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการนำเสื่อที่ชาวบ้านได้ทอ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋าที่ผลิตจากเสื่อกก ซึ่งมีการแนะนำในเรื่องของขนาดการทอเสื่อ ความกว้าง ความยาวของเสื่อ ขนาดเส้นของต้นกกที่จะนำมาทอเสื่อ

ภาพตัวอย่างกระเป๋าที่ผลิตจากเสื่อ

          วิทยากรได้แนะนำให้ชาวบ้านไปทอเสื่อตามขนาดที่กำหนดให้ แล้วนำมารวมกัน เพื่อที่จะนำมาผลิตเป็นกระเป๋าจากเสื่อกก ซึ่งจะมีการแนะนำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่อไป และเริ่มขั้นตอนการผลิตต่อไปในการอบรมครั้งหน้า

ภาพการทอเสื่อเพื่อนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู