โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1) การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 ที่บ้านผักกาดหญ้า ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ดร.จารุณี ชัยโชติอนันต์ และ รส.สมบัติ ประจญศานต์มาเป็นผู้ให้ความรู้ในการสร้างมาตรฐานในการผลิตภายในชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านในชุมชนไม่เคยมีการตกลงกันในการสร้างมาตรฐานในการผลิตเลย ต่างคนต่างทำโดยไม่มีการปรึกษาหารือกัน จึงมีการให้ความรู้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีสอนการการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเสื่อในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กระเป๋าสะพาย หรืออาสนะ เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู