อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ชื่อผู้ปฏิบัตรงาน นางสาว ปริฉัตร ตอรบรัมย์

ประเภท นักศึกษา

AG03­­(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน กันยายน 2564

จากที่พวกเราชาว U2T ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด และปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดนั้น ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต้องลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านนั้นต้องเพิ่มความเข้มงวด และเน้นย้ำเรื่องการลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าว  ซึ่งทุกกิจกรรมและทุกโครงการที่จัดขึ้นนั้น ชาวบ้านในแต่ละชุมชนก็ได้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 27,30 และ31 สิงหาคม 2564 ภายใต้ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นำทีมโดย อ.ดร. นันท์นภัส ปาลินทร ผศ.ดร. สายรุ้ง สอนสุภาพ และทีมผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ สุภาพร บุญมี และอาจารย์ มณีนุช ให้ศิริกุล จากสาขา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตามทุกโครงการหรือทุกกิจกรรมที่พวกเราชาว U2T ได้เป็นสื่อกลางส่งต่อความต้องการของชาวบ้านสู่มหาวิทยาลัยนั้น ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านต่อชุมชน ทำให้ชาวบ้านได้เข้าใจจุดประสงค์หลัก ของทางมหาวิทยาลัย และทีมงานชาว U2T จากที่ตอนแรกอาจมีบางชุมชนที่ไม่ให้ความร่วมมือเพราะยังไม่เข้าใจ และยังกังวลกับการลงพื้นที่สำรวจของบุคคลต่างถิ่น แต่ ณ ตอนนี้ทุกชุมชนต่างให้การต้อนรับ และกล้าที่จะปรึกษา หาแนวทางดำเนินชีวิต หรือการต่อยอดธุรกิจของตนว่า จะทำแบบไหน อย่างไร จึงจะมีรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งเป็นหน้าที่ของชาว U2T ที่จะส่งต่อความต้องการนั้น ให้กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ให้ความรู้และแนวทางสร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้านต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู